cs

Provozní řád a pravidla čerpání lekcí

Provozní řád Pilates studio Hloubětín

Provozovatel: Bc. Julia Formanová  

IČO: 61301949

Provozovna: Litošická 409/`10, 198 00 Praha 9

Tel: 776717171

Email: pilateshloubetin@gmail.com

 1. Návštěvník Pilates studia Hloubětín je povinen řídit se provozním řádem studia a pokyny instruktora.
 2. Zakoupením vstupu/permanentky návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 3. Skupinová i soukromá lekce má 55min.
 4. Na skupinovou lekci je minimální počet klientů / cvičících tři osoby. Pokud lekce není naplněna, má studio právo tuto lekci zrušit.
 5. Před vstupem do studia a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout.
 6. Za boty a jiné odložené osobní věci provozovatel studia neodpovídá.
 7. Ke cvičení používá každý cvičící čisté a pohodlné oblečení. Cvičí se na boso, případně ve speciálních protiskluzových ponožkách/cvičkách.
 8. Cvičí se na cvičebních podložkách a s pomůckami, které je každý klient povinen po sobě uklidit na místo k tomu určené.
 9. Na lekce se přichází včas. V případě pozdního příchodu, nemusí být klient vpuštěn do cvičebního sálu.
 10. Klient neopouští lekce před koncem, aby nerušil ostatní cvičící.
 11. Klient cvičí dle vlastních fyzických možností a s ohledem na svůj zdravotní stav na základě pokynů instruktora.
 12. Na lekce chodí klienti zdrávi. V případě, že tomu tak není, má instruktor právo vyloučit klienta z lekce.
 13. Na lekce je zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. V celé budově je zákaz kouření.

Permanentky a jednotlivé lekce

Pravidla čerpání

 1. Permanentkou se rozumí předplatné skupinových lekcí.
 2. Majitel permanetky může vytvořit rezervaci i pro více osob na stejnou lekci i na jednu permanentku.
 3. Na skupinovou lekci je minimální počet klientů / cvičících tři osoby. Pokud lekce není naplněna, má studio právo tuto lekci zrušit. Všichni účastníci budou v takovém případě upozorněni předem. Pokud má klient zakoupenou permanentku, bude mu rezervovaná lekce vrácena.
 4. Pokud bude provedena rezervace a klient se nemůže dostavit, kredit za rezervaci bude vrácen v případě, že lekce bude řádně zrušena. Za řádně zrušenou lekci se považuje:
 1. ranní a dopolední lekce zrušena do 16:00h předchozího dne
 2. odpolední a večerní lekce zrušena do 10:00h téhož dne

V případě, že rezervace nebude řádně zrušena, bude považována za vyčerpanou a lekce propadá bez nároku na náhradu.

Pokud se klient objednal na lekci bez předem složené zálohy a na lekci se nedostavil, je povinen tuto lekci uhradit při další návštěvě (platí pro permanentky i pro jednotlivě rezervované lekce).

 1. V případě již plně obsazené lekce, klient může provést rezervaci jako náhradník. Rezervace náhradníka je považována za závaznou. Pokud některý z předchozích klientů svou rezervaci zruší, bude náhradníkovi odeslána SMS o účasti na lekci a rezervovaná lekce bude náhradníkovi odečtena. Je tedy nutné, aby náhradník se svou účastí na lekci počítal, jako kdyby byl standardně přihlášen.
 2. Jakákoliv permanentka zakoupená ve studiu je platná 6 měsíců od data zakoupení. V případě, že nebude vyčerpána v době platnosti, permanentka ztrácí platnost a to bez nároku na náhradu.
 3. Permanentky jsou určeny pouze pro skupinové lekce a nedají se tedy čerpat na soukromé lekce, masáže či jakékoliv jiné aktivity provozované ve studiu.
 4. Pilates studio Hloubětín nenese zodpovědnost za změnu zdravotního stavu klienta (a to ani v případě úrazu) či jiných, byť neočekávaných změn na straně klienta v průběhu čerpání zakoupené permanentky. Klient je povinen na vlastní zodpovědnost zvážit schopnost čerpání zakoupeného počtu lekcí.

Soukromé lekce a pravidla čerpání

 1. Za soukromou lekci je považována lekce, kterou čerpají maximálně dvě osoby.
 2. Termíny soukromých lekcí jsou domlouvány individuálně ve studiu a jsou závazné.
 3. Místem konání soukromé lekce je obvykle studio. V případě dojezdu instruktora, je účtován poplatek 50,- Kč za dojezd ke klientovi v okruhu max. 10 km. Cena za delší dojezd bude stanovena individuálně na základě dohody s klientem.
 4. Soukromá lekce je hrazena vždy předem.
 5. Lekci lze zrušit bezplatně nejpozději 24 hodin předem. V případě pozdějšího zrušení lekce, bude účtován poplatek ve výši 300,- Kč.

Provozní řád a pravidla čerpání permanentek a soukromých lekcí jsou platná od 1.7.2019