en

Lessons for children


Lessons for children led by experienced trainers in 2022 / 2023 season

Our studio provides lessons for children only in Czech language.

Informace k dětským kurzům

1. Dítě přihlašuje rodič / zákonný zástupce do kurzu formou vyplnění elektronické přihlášky. Po vyplnění elektronické přihlášky přijde na emailovou adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o přihlášení dítěte do kurzu spolu s pokyny k platbě k vybranému kurzu.

2. Kurzovné je splatné vždy za pololetí a musí být uhrazeno nejpozději 5 dní před začátkem kurzu. Pokud není kurzovné včas uhrazeno, dítě nebude do kurzu přijato. 

3. V případě odhlášení dítěte z kurzu do 2 dnů před konáním první lekce kurzu, bude rodiči / zákonnému zástupci vrácena platba za kurz ponížená o storno poplatek ve výši 500,- Kč.

4. Pokud bude dítě odhlášeno z kurzu 1 den před začátkem konání kurzu nebo v průběhu konání z jiných než závažných důvodů, rodič / zákonný zástupce uhradí storno poplatek ve výši 100% ceny kurzovného.

5. Dítě účastnící se kurzu chodí na lekce zdravé. Zodpovědnost za zdravotní stav dítěte nese rodič / zákonný zástupce. V případě onemocnění dítěte, je rodič / zákonný zástupce povinen omluvit dítě z lekce, ideálně prostřednictvím SMS.

6. V případě zrušení lekce (např. onemocnění lektora), bude lekce nahrazena v nejbližším možném dohodnutém termínu.

7. Pokud bude kurz zrušen z organizačních důvodů (např. z důvodu nedostatku příhlášených dětí do kurzu), bude rodič / zákonný zástupce informován nejpozději 2 dny před začátkem první lekce a kurzovné mu bude vráceno.

8. Rodič / zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků a pro účely zasílání obchodních sdělení studia.

9. V průběhu lekcí studio bude pořizovat fotografie a videozáznamy pro marketingové a vzdělávací účely studia. Rodič / zákonný zástupce souhlasí s pořízením těchto záznamů a jejich možným využitím pro výše zmíněné účely a to včetně umístění na web a fcb stránky studia.